Спорт и туризъм


Главен експерт Спорт - Шабан Мустафа    : 878627114

Пряко отговаря за спорта в общината, като осъществява координация в различните направления;
Изготвя спортен календар за съответната година и следи за неговото изпълнение;
Организира провеждането на спортните прояви залегнали в годишния календар, осигурява участието на отборите и контролира изразходването на отпуснатите средства;
Съдейства при организацията на спортните прояви от държавния спортен календар, чиито домакини са спортните клубове, регистрирани на територията на общината
Води регистър на изградените спортни клубове и осъществява контрол върху изпълнението на взаимните им договорености с общината;
При възможност може да подпомага тяхната дейност при строг контрол за законосъобразното разходване на отпуснатите от общинския бюджет финансови средства;
При нужда  осъществява контакти за спонсориране на  различните спортни прояви на клубовете от общината;
Организира и контролира поддържането на спортните съоръжения, общинска собственост;
Организира и популяризира дейността по формиране и реализиране на политиката на общината за развитието на спорта;
Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на спорта;
Участва в комисии, разглеждащи спортни въпроси в общината;
Участва в разработването на Проекти по оперативни програми финансирани със средства от  Европейския съюз.

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2016 Г.