Вътрешни правила

Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Сунгурларе
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на гражданите от административно обслужване в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Сунгурларе
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Сунгурларе
Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за организация и управление на информационните ресурси, регистрите и базите данни на община Сунгурларе
Вътрешни правила за организацията на работата в информационните системи в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите с достъп до регистри с лични данни
Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани от общинска администрация Сунгурларе
Вътрешни правила за работа в Системата за сигурно електронно връчване в община Сунгурларе
Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция, нередности и измами, постъпили в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки на Община Сунгурларе
Вътрешни правила за прилагане на Кодекса за поведение на служителите в Общинска администрация Сунгурларе
Вътрешни правила за осъществяване на "Предварителен контрол за законосъобразнаст" в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за осъществяване на "Бюджетен процес" в Община Сунгурларе
Вътрешни правила на Звено по Вътрешен одит при Община Сунгурларе
Етичен кодекс на вътрешните одитори
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Сунгурларе
Политика за мрежова и информационна сигурност на Община Сунгурларе
Харта на клиента
Удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите от общината чрез предлагане на качествени административни услуги на населението и юридическите лица - 2023г.
Удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите от общината чрез предлагане на качествени административни услуги на населението и юридическите лица - 2022г.
Удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите от общината чрез предлагане на качествени административни услуги на населението и юридическите лица - 2020г.
Удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите от общината чрез предлагане на качествени административни услуги на населението и юридическите лица - 2017г.
Удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите от общината чрез предлагане на качествени административни услуги на населението и юридическите лица - 2016г.
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2023г.
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022г.