Започна плащането на местните данъци и такси за 2024 година в община Сунгурларе

  За да предостави по-дълъг период за заплащане на местните данъци с отстъпка, община Сунгурларе направи рано необходимите изчисления за 2024г. Вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за настоящата година.

  Данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС се изплаща на две равни вноски: първа - до 30.06.2024г., и втора - до 31.10.2024г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2024г. се прави отстъпка 5 %.

  Патентният данък се изплаща на четири равни вноски, съответно: до 31.01.2024г.; до 30.04.2024 г.; до 31.07.2024г. и до 31.10.2024г. Лицата, подали данъчната си декларация и заплатили пълния размер на патентния данък в срок до 31-ви януари, също ползват отстъпка 5 %.

  Декларациите за облагане с туристически данък се подават в общината по образец до 31-ви Януари за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

  Данъкът за таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

  Заплащането на такса за притежаване на куче за текущата година е до 31 март 2024г.

  !!! Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от ДОПК задълженията за съответния вид, установявани от общините, до заявяването им за принудително събиране, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява. В момента се подготвят за изпращане данъчните съобщения за 2024 г., които ще бъдат получени от гражданите до края на м. Февруари.